POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Ostatnia aktualizacja z dnia 12 marca 2020 r.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką") informuje, w jaki sposób Ramirent S.A. gromadzi i wykorzystuje dane osób składających aplikacje na wybrane stanowisko w związku z prowadzonym procesem rekrutacji w firmie Ramirent S.A.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, administratorem danych jest Ramirent S.A. (dalej łącznie „Ramirent", „my", „nas" lub „nasz"). Firma Ramirent jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Oto dane teleadresowe administratora danych:

Ramirent S.A.
NIP: 9551909774
Adres: ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin
Tel.: +48 91 4625130

Dane kontaktowe w zakresie ochrony danych:
prywatnosc@ramirent.pl

2. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy gromadzić Państwa dane osobowe na rozmaite sposoby. Po pierwsze, zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Jeśli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, możemy również zbierać dane osobowe powiązane z celami biznesowymi z innych źródeł.
Gromadzimy dane osobowe dotyczące Kandydatów do pracy, niezbędne do zarządzania podaniem o pracę i procesem rekrutacji takie, jak:

 • podstawowe dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje zawarte w Państwa podaniu o pracę, np. informacje o wykształceniu, wcześniejszym doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, umiejętnościach językowych i referencjach;
 • informacje gromadzone i przetwarzane podczas procesu rekrutacji, np. informacje o postępach w procesie rekrutacji, uwagi dotyczące Państwa podania i możliwych rozmów kwalifikacyjnych oraz informacje dotyczące możliwych testów umiejętności; oraz
 • informacje dotyczące wykształcenia.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy dane osobowe Kandydatów do pracy w celu zarządzania procesem rekrutacji takim, jak rozpatrywanie podań o pracę, informowanie Kandydatów o postępach w rekrutacji oraz organizowanie rozmów kwalifikacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • obowiązek prawny w zakresie, danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy,
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie dodatkowych danych osobowych podanych przez kandydata w toku rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych w zakresie sprawdzenia kompetencji kandydatów do pracy poprzez testy kompetencyjne oraz weryfikację kandydatów na portalach społecznościowych przeznaczonych do kontaktów zawodowo-biznesowych m. in. LinkedIn .

Wykorzystujemy dane osobowe Kandydatów do pracy w przyszłych procesach rekrutacji wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody Kandydata.

4. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy ujawniać dane osobowe osobom trzecim:

 • gdy jest to dozwolone lub wymagane prawem;
 • gdy nasi zaufani usługodawcy świadczą nam usługi w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami (np. zewnętrzne testy rekrutacyjne i testy umiejętności). Będziemy kontrolować tych usługodawców i zawsze będziemy odpowiedzialni za korzystanie z danych osobowych;
 • jeżeli będziemy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów; oraz
 • kiedy działamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne, aby chronić nasze prawa, chronić Państwa bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych, wyjaśniać oszustwo lub odpowiadać na prośby rządu.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EOG
Zasadą naczelną jest, że nie przekazujemy danych osobowych poza UE ani Europejski Obszar Gospodarczy.

6. ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe zostaną zachowane tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce.
Zgodnie z wdrożoną w Ramirent procedurą retencji danych osobowych, przesłane dokumenty aplikacyjne będą przechowywane wyłącznie do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.
Po uzyskaniu stosownej zgody, Ramirent może przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych również dla celów przyszłych rekrutacji i przechowywać je nie dłużej niż rok od momentu uzyskania zgody od Kandydata do pracy.

7. PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. W dowolnym momencie możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zwrócić się z prośbą o ich zaktualizowanie, usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania. Należy jednak pamiętać, że niektóre informacje są bezwzględnie konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce i mogą być wymagane przez przepisy prawa. Dlatego nie zawsze będziemy mogli zrealizować prośbę o usunięcie danych osobowych. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Ramirent. Macie Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prosimy przesyłać nam powyższe wnioski na adres prywatnosc@ramirent.pl.

Jeśli sądzicie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa (RODO), macie Państwo prawo złożyć skargę do swojego krajowego organu ochrony danych w UE/EOG. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem utrzymujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa (w tym fizyczne, elektroniczne i administracyjne). Na przykład zapewniamy dostęp do danych osobowych wyłącznie upoważnionym Pracownikom i Wykonawcom, którzy muszą znać te informacje w trakcie wykonywania swoich zadań służbowych.

9. ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD
Okresowo możemy zmieniać niniejsze Zasady. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszych Zasadach, poinformujemy Państwa o tym na naszej stronie internetowej pod adresem: http://rekrutacja.ramirent.pl/, gdzie znajdziecie Państwo także najnowszą wersję niniejszych Zasad.

10. KONTAKT Z NAMI
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad lub danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat, kontaktujcie się Państwo z nami pod adresem prywatnosc@ramirent.pl.